Obchodní podmínky

Základní podmínky poskytování našich služeb se řídí obchodním zákoníkem.

 • jako zhotovitel se zavazujeme vyhotovit objednateli závazně objednanou zakázku v dohodnutém termínu, v odpovídající kvalitě a za sjednanou navrženou /odhadnutou/ cenu
 • minimální účtovaný rozsah zakázky u překladatelských služeb je 0,5 normostrany (NS) u běžného překladu a 1 normostrana u ověřeného překladu
 • veškeré skutečnosti ve svěřených dokumentech považujeme za přísně důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost nejen my, ale i všichni naši spolupracovníci
 • přesahuje-li odhadnutá cena zakázky u nových zákazníků částku 10.000 Kč, požadujeme před započetím práce na zakázce uhrazení 50 % ceny této zakázky
 • při výraznějším prodlení v platbách za vyhotovené zakázky účtujeme penále ve výši 0,05 % denně
 • zhotovitel předpokládá, že objednatel disponuje plnými právy k zakázce a zříká se vyhotovením zakázky dotčení jakýchkoliv případných práv třetích osob

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2008

 • autorství není vyhotovením zakázky dotčeno
 • objednatel po převzetí zakázky provede její kontrolu a potvrdí zhotoviteli její převzetí
 • jakékoliv škody, vzniklé objednateli v důsledku chybně provedené zakázky hradí zhotovitel, avšak pouze do výše předpokládané ceny zakázky
 • splatnost faktur za vyhotovené zakázky je 14 dní ode dne jejich doručení na fakturační (uvedenou) adresu objednatele
 • ceny jsou určeny ceníkem, který je součástí této webové prezentace, nebo mohou být stanoveny smluvně
 • zadáním zakázky zhotoviteli (jejím závazným potvrzením) vyjadřuje objednatel svůj souhlas s cenou této zakázky